Condicions d'ús

Règim d’accés

L’accés a l’arxiu és lliure i gratuït per a qualsevol ciutadà. Així mateix, l’accés als documents d’arxiu que són de titularitat pública, aquells que l’Administració ha generat i aplegat en l’exercici de les seves competències, funcions i activitats, és també lliure i gratuït per a totes les persones majors de setze anys. Els usuaris de menys edat han d’accedir a la documentació amb la supervisió d’un adult. En cas que hi hagi restriccions a l’accés, establertes per la llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern, per la legislació de protecció de dades de caràcter personal o bé per altres causes expressament establertes per les lleis, seran comunicades a l’usuari prèviament a la consulta.

Pel que fa a l’accés a documents d’arxiu de fons privats dipositats a l’Arxiu Històric Fidel Fita, els serà d’aplicació les mateixes condicions que per a la documentació pública llevat que el donador hagués fixat restriccions temporals.

L’accés a la documentació original pot estar limitat quan, per l’estat de conservació del suport, pugui provocar-li danys. En aquests casos, es valoraran les possibilitats tècniques i pressupostàries d'oferir una reproducció de consulta en un suport alternatiu. Tampoc no es podrà accedir, temporalment, a documents d'arxiu originals en procés de restauració. En cas de sol·licitar la consulta de documents que formin part de fons en procés d’organització, es valorarà la conveniència d'estimar o no la sol·licitud.

Per a fer efectiva la consulta presencial, cal que l’usuari completi un formulari de petició de la documentació, que inclourà dades personals i dades de la consulta. Les dades personals d’aquest usuari seran emmagatzemades en un fitxer electrònic creat per l’Arxiu Històric Fidel Fita per a la gestió de les consultes, serveis prestats i informació. En qualsevol moment l’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició al tractament i cancel•lació de les dades tot adreçant-se a la direcció de l’arxiu.

S’estableix, com a norma general, un límit de 9 unitats d’instal•lació consultables per usuari i dia, llevat de casos degudament raonats.

S’accepten consultes per mitjans no presencials sempre i quan la resposta no impliqui recerca documental.

S’accepten visites concertades per a grups reduïts d’alumnes universitaris per a desenvolupar a l’arxiu activitats pràctiques relacionades amb la matèria d’estudi.

Ús de la documentació

La consulta presencial de documents d’arxiu originals es fa a la sala d’usuaris habilitada per a aquesta finalitat. També, pel que fa als suports de consulta alternatius si hi són.

Atesa la responsabilitat del servei d'arxiu vers els documents, que són i s'han de mantenir autèntics, fiable, íntegres, usables i accessibles tant de temps com siguin necessaris, no hi ha servei de préstec, alhora que es recomana tractar els documents amb cura.

L'accés i l'ús dels documents d’arxiu comporta l'acceptació, per part dels usuaris, de la prohibició d'alterar, manipular o modificar de cap forma o manera el sentit o contingut dels documents d'arxiu, també dels suports alternatius i còpies.

Ús de les reproduccions

S’adverteix a l’usuari sol·licitant de reproducció de documents d’arxiu que:

-Haurà d’utilitzar les reproduccions sol·licitades per a la finalitat declarada. Per a qualsevol altre ús caldrà sol·licitar-ho expressament.

-Haurà de respectar els drets de propietat intel·lectual que afectin els documents i els drets morals dels seus autors.

-Tant en les publicacions que se’n derivessin com per a qualsevol altre ús, haurà d’indicar la provinença de la documentació amb l’acrònim de l’arxiu i les referències que identifiquen cada document.

S’adverteix a l’usuari sol·licitant de reproducció d’imatges fotogràfiques que:

-Poden estar subjectes a drets dels quals ni l’Arxiu Històric Fidel Fita ni l’Ajuntament d’Arenys de Mar en són titulars.

-L’ús dels documents reproduïts serà a compte i risc de l’usuari sol·licitant, el qual eximirà l’Arxiu Històric Fidel Fita de qualsevol utilització inadequada que pogués provocar perjudici a tercers o als interessos generals, responent davant de les reclamacions dels perjudicats o per les altres responsabilitats legals que se’n derivessin.