Serveis

Serveis

Serveis presencials d’ajut a la recerca

L’Arxiu Històric Fidel Fita disposa de sala de consulta de la documentació amb vuit punts de lectura. Hi ha possibilitat de connexió d’aparells informàtics a la xarxa elèctrica des del punt de lectura, bé que no és una connexió individual.

Els usuaris tenen accés als instruments de descripció dels fons documentals i els tècnics de l’arxiu els ofereriran assessorament i orientació en relació amb la recerca del seu interès, amb la finalitat de localitzar els documents d’arxiu més adients. Així mateix, en relació amb fons documentals dipositats en altres arxius. Alguns d’aquests instruments han estat publicats:

-Josep M. Pons i Guri, «Arxiu Històric “Fidel Fita” d’Arenys de Mar», dins: Guies dels Arxius Històrics de Catalunya, 1. Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 1982, p. 7-34.

-Josep M. Pons i Guri, Inventari dels pergamins de l’Arxiu Històric “Fidel Fita” d’Arenys de Mar. Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 1984.

-Josep M. Pons i Guri, Hug Palou i Miquel, Catàleg de l’Arxiu Històric Notarial d’Arenys de Mar. Barcelona: Fundació Noguera (Arxius Notarials de Catalunya, 14), 1992.

L’arxiu disposa de biblioteca auxiliar, però no hi ha servei de préstec bibliogràfic.

Els usuaris presencials tenen la possibilitat de fer la comada de documents d’arxiu prèviament a l’accés a la sala de consulta, per correu electrònic o bé telefònicament.

Tot i que hi ha un límit d’unitats d’instal·lació que l'usuari pot consultar en un sol dia, tal com s'indica a les Condicions d’ús, aquest nombre es pot ampliar per causes degudament raonades. Els usuaris tenen el dret de reservar fins a 6 unitats d'instal·lació de la documentació consultada durant 10 dies hàbils.

Es disposa de làmpada de wood.

Serveis no presencials d’ajut a la recerca

Els usuaris no presencials, tenen la possibilitat d’adreçar-se a l’arxiu per mitjà del correu electrònic o bé telefònicament per a resoldre consultes puntuals relacionades amb el contingut dels documents d’arxiu. En aquests casos, caldrà exposar amb claredat l’objecte de la consulta i la necessitat d’informació. Aquestes consultes seran resoltes a través dels instruments de descripció i en cap cas comportarà recerca documental. Aquest tipus de consultes també es podran resoldre per correu postal.

Servei de reproducció de documents d’arxiu

Els usuaris presencials i no presencials podran sol·licitar la reproducció de documents d’arxiu. Els usuaris hauran de seleccionar els documents més importants que, relacionats amb la seva recerca, desitjaran reproduir. No s’autoritzarà la reproducció d’unitats documentals compostes senceres, llevat de casos degudament raonats i per l’interès general, ni de sèries completes. Tampoc no s’autoritzarà la reproducció d’originals en mal estat ni per mitjans i suports que puguin malmetre l’original, proposant, en aquests casos, alternatives de reproducció.

La reproducció podrà ser feta pels mitjans tècnics del servei d’arxiu o bé per l’usuari sol·licitant. Tant en un cas com en l’altre, l’usuari haurà d’emplenar el formulari de sol·licitud de reproducció de documents, on haurà d’indicar la finalitat de la reproducció.

En el cas que les reproduccions es realitzin amb els mitjans propis de l’usuari sol·licitant, es podrà procedir tant amb una càmera fotogràfica com amb un aparell digital. No es podrà fer ús de trípode, ni de flaix i s’haurà de retratar en mode silenci. Aquestes reproduccions es faran sota la supervisió d’un tècnic de l’arxiu.

Les taxes de reproducció, els suports que s’ofereixen i els costos de tramesa venen relacionats a l’Ordenança general reguladora dels preus públics, tarifa 6, punt 5, de l’Ajuntament d’Arenys de Mar. Les reproduccions fetes per mitjans propis de l'usuari estan exemptes de taxa; així mateix la tramesa per via electrònica de les reproduccions fetes pels mitjans tècnics de l'arxiu.

Espai web i xarxes socials

Es pot accedir a la consulta en línia de documents d’arxiu a través de l’espai web on esteu. En aquest cas, només es podrà accedir a aquelles unitats documentals digitalitzades i preparades per a aquesta finalitat. El nombre d’unitats documentals que podran ser accessibles a través del web s’anirà incrementant progressivament. L’usuari que accedeixi a la consulta en línia de documents d’arxiu podrà descarregar i imprimir el nombre d’imatges de documents textuals que necessiti sense límit de còpia.

L’Arxiu Històric Fidel Fita, municipal d'Arenys de Mar, es troba, també, a les xarxes socials Twitter i Facebook. Aquests espais serveixen per a interactuar més fàcilment amb l’usuari sobre temes d’actualitat, novetats del servei, ingressos documentals, fins i tot per a donar a conèixer aspectes curiosos de la feina diària en un arxiu públic.